Statut

RADNIČKO SPORTSKO DRUŠTVO “SLOBODA” TUZLA

S T A T U T

RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA “SLOBODA” TUZLA

 

PREAMBULA

Formiranje Radničkog sportskog društva ¨Sloboda¨ desilo se neposredno poslije završetka Prvog svjetskog rata, u vrijeme zaoštrenih političkih i socijalnih konfrontacija, posebno borbe radničkog sloja društva za osnovna prava i slobode čovjeka, pravo na život, pravo na rad i dr. Cilj formiranja Radničkog sportskog društva ¨Sloboda¨ bio je da kroz sportsko, društveno pa i političko djelovanje, i na toj osnovi okupljanja radničke i druge omladine, bude dio antifašističke borbe. Na tim pretpostavkama 30. Novembra 1919. godine formiran je Radnički sportski klub ¨Gorki¨ koji je pored fudbalske imao i muzičku sekciju. 1927. godine, poslije zabrane rada Radničkog sportskog kluba ¨Gorki¨ izrečene 1924. godine, Radnički sportski klub nastavio je svoj rad pod tadašnjim imenom, a to je Radničko sportsko društvo ¨Sloboda¨. Na osnovu člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 45/02.), Skupština Radničkog sportskog društva “Sloboda” Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, dana 03. 06. 2014. godine, donosi:

S T A T U T

RADNIČKOG SPORTSKO DRUŠTVA “SLOBODA” TUZLA

I        OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuje:

 • osnivači Radničkog sportskog društva,
 • naziv Radničkog sportskog društva,
 • sjedište i djelokrug rada Radničkog sportskog društva,
 • pravni status i pečat Radničkog sportskog društva,
 • amblem – zaštitni znak i zastava Radničkog sportskog društva,
 • način djelovanja Radničkog sportskog društva,
 • osnovni programski ciljevi, zadaci i djelatnost Radničkog sportskog društva,
 • organizovanost i članstvo u Radničkog sportsko društvu, prava, dužnosti i odgovornosti članova Radničkog sportskog društva, uslovi i način pristupanja, kao i prestanak članstva u Radničkom sportskom društvu,
 • organi upravljanja, zastupanje i predstavljanje Radničkog sportskog društva,
 • imovina Radničkog sportskog društva, sticanje, raspolaganje imovinom i način i izvori finansiranja Radničkog sportskog društva,
 • informisanje i javnost rada Radničkog sportskog društva,
 • trajanje i prestanak Radničkog sportskog društva,
 • druga pitanja od značaja za organizovanje i rad Radničkog sportskog društva.

Član 2.

Osnovni principi Radničkog sportsko društva su:

 • tolerancija,
 • ravnopravnost,
 • demokracija,
 • raznolikost,
 • dobrovoljnost,
 • otvorenost.

II       OSNIVAČI RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 3.

Radničko sportsko društvo “Sloboda” Tuzla (u daljem tekstu: Radničko sportsko društvo) je savez registrovanih sportskih organizacija – klubova sa područja općine Tuzla, potpisnika ugovora o pristupanju u Radničko sportsko društvo, osnovano radi ostvarivanja sportskih, profesionalnih i drugih aktivnosti, potreba i interesa u skladu sa zakonom.

III      NAZIV, SJEDIŠTE I DJELOKRUG RADA RSD “SLOBODA”

Član 4.

Puni naziv Radničko sportskog društva glasi: Radničko sportsko društvo “Sloboda” Tuzla.

Skraćeni naziv Radničko sportskog društva glasi: RSD “Sloboda” Tuzla.

Član 5.

Sjedište Radničkog sportskog društva nalazi se u Tuzli, ul. Trg stara tržnica br.10.

Član 6.

Radničko sportsko društvo Sloboda Tuzla je registrovano u Tuzlanskom kantonu i djeluje na području Tuzlanskog kantona.

Član 7.

Radničko sportsko društvo može mijenjati naziv, osim osnovnog naziva “SLOBODA”.

 IV      PRAVNI STATUS I PEČAT RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 8.

Radničko sportsko društvo je svojstvo pravnog lica steklo ranijim upisom u registar kod Višeg suda u Tuzli, a nastavlja egzistirati s tim svojstvom upisom u registar kod nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona. Radničko sportsko društvo kao pravno lice je samostalno u svom radu i raspolaganju svojim sredstvima.

Član 9.

Radničko sportsko društvo ima svoj pečat. Pečat Radničkog sportskog društva okruglog je oblika, promjera 30 mm, sa upisanim punim nazivom Radničko sportskog društva. Sa znakom u sredini.

Član 10.

Boja Radničkog sportskog društva je cvrno-crna. Radničko sportsko društvo ima zastavu, a može imati svoj amblem, odnosno zaštitni znak. Izgled zastave i amblema jeste crveno-crna zastava na čijoj prednjoj strani se nalazi zvijezda petokraka omotana lovorim vijencem, na dnu se nalazi godina osnutka Radničkog sportskog društva ¨Sloboda¨ (kod klubova godina osnutka kluba), u sredini zvijezde petokrake se nalazi grb Općine Tuzla (kod klubova sportski rekvizit sporta koji klub predstavlja) iznad koga je ispisan skraćeni naziv Radničkog sportskog društva Sloboda (kod klubova skraćeni naziv kluba) a ispod grba je ispisano ime grada Tuzla. Upravni odbor Radničkog sportskog društva je ovlašten za usvajanje izgleda zastave i amblema, odnosno zaštitnog znaka Radničko sportskog društva.

 V       CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 11.

Radničko sportsko društvo podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Radničko sportsko društvo i osnovano. Programski ciljevi Radničkog sportskog društva, zadaci i djelatnost su:

 • stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja sportom;
 • izgradnja novih, obnova, rekonstrukcija i sanacija postojećih sportskih objekata od interesa za Radničko sportskog društvo;
 • nabavka sportske opreme i sportskog mobilijara i inventara;
 • usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra i održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama;
 • pomoć u školovanju, usavršavanje i razvijanje sopstvenog stručnog kadra iz svih oblasti rada i djelovanja Radničkog sportskog društva;
 • obezbjeđenje sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom;
 • saradnja sa drugim društvima i klubovima u zemlji i inostranstvu u cilju razmjene iskustva, unaprjeðenja rada i postizanja što boljih rezultata;
 • organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog rada, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, samostalno, kad je to moguće, odnosno putem institucija za ove oblasti koje postoje u sistemu, ako je to potrebno, sve u skladu sa zakonom;
 • stvaranje pozitivnih navika kod članova Radničkog sportskog društva u smislu aktivnog odnosa prema društvenim dogaðajima, organiziranje, pored sportskih i kulturnih i drugih manifestacija;
 • prikupljanje materijalno-finansijskih sredstava, i usklađivanje i koordiniranje aktivnosti prikupljanja materijalno-finansijskih sredstava, kao i drugih sredstava za egzistiranje Radničkog sportskog društva, kroz usluge sponzorstva, reklame i propagande, usluge zastupanja i predstavljanja klubova-članova Radničkog sportskog društva, organizovanje igara na sreću, i osnivanje pravnih subjekata za vršenje privrednih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom;
 • iniciranje iznalaženja najpovoljnijeg oblika finansiranja vrhunskog sporta od strane državnih organa, ustanova, organizacija i drugih subjekata;
 • organizovanje Stručne službe za obavljanje administrativno-tehničkih, finansijskih i drugih poslova u ime klubova – članova Radničkog sportskog društva, posebno u smislu iznalaženja različitih načina i izvora finansiranja rada kako Radničkog sportskog društva tako i klubova – članova Radničkog sportskog društva;
 • sve druge aktivnosti za koje se ocjeni da su od interesa za Radničko sportsko društvo;
 • obezbjedjenje zdravstvene zaštite sportista u toku trenažnog i takmičarskog procesa, kao i životno osiguranje kod osiguravajućeg društva.

Član 12.

Radničko sportsko društvo je neprofitnog karaktera, koje se finansira prilozima donatora i svojih klubova – članova Radničkog sportskog društva, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Radničko sportsko društvo djelatnosti iz člana 11. ovog Statuta, obavlja neposredno, putem Stručne službe Radničkog sportskog društva, kao i zajedničkim djelovanjem klubova – članova Radničkog sportskog društva.

Član 14.

Radničko sportsko društvo može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnivati pravna lica za obavljanje privrednih i drugih djelatnosti (ugostiteljska djelatnost, promet roba i usluga, organizacija igara na sreću, uvoz i izvoz, izdavačka djelatnost i dr.) pod uslovima i na način utvrđen u zakonu.

Član 15.

Zadatak Radničkog sportskog društva je da osigura jednaka prava, obaveze i odgovornosti svih klubova – članova Radničkog sportskog društva.

VI      ORGANIZOVANOST RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 16.

Svojstvo kluba – člana Radničkog sportskog društva u Radničkom sportskom društvu ima klub – sportska organizacija, koja je kao takva registrovana kod nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona, i koja je prihvatila Statut Radničkog sportskog društva, odnosno koja je potpisala ugovor o pristupanju u Radničko sportsko društvo. Klubovi – članovi Radničko sportskog društva u principu plaćaju mjesečnu članarinu, čiju visinu utvrđuje Upravni odbor Radničkog sportskog društva. U okviru Radničko sportskog društva djeluje muzička sekcija.

Član 17.

Klubovi – članovi Radničkog sportskog društva imaju pravo, obavezu i odgovornost da se u svom radu naročito pridržavaju načela propisanih članom 2. ovog Statuta, na način utvrđen ugovorom o pristupanju u Radničko sportsko društvo.

Član 18.

Klubovi – članovi Radničkog sportskog društva imaju pravo, obavezu i odgovornost da:

 • biraju svoje predstavnike u organe Radničkog sportskog društva, u okviru organa Radničkog sportskog društva iznose stavove, mišljenja i prijedloge o svim pitanjima o kojima se raspravlja na nivou ovih organa, da se pridržavaju odluka organa Radničkog sportskog društva,
 • vrše kontrolu rada organa Radničkog sportskog društva, a prema potrebi i pokreću pitanja odgovornosti nosioca funkcija u Radničkom sportskom društvu,
 • vrše finansiranje određenih funkcija Radničkog sportskog društva u skladu sa ovim Statutom i odgovarajućim odlukama organa Radničkog sportskog društva, kao i da udružuju sredstva za sprovođenje zajedničkih sportskih programa i zadataka,
 • koriste finansijska sredstva koja se obezbijeđuju vlastitim aktivnostima Radničkog sportskog društva u skladu sa zakonom,
 • propagiraju djelatnost Radničkog sportskog društva, a posebno značaj njegovih programskih ciljeva,
 • redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Radničkom sportskom društvu i provode odluke, stavove i zaključke organa Radničkog sportskog društva,
 • uredno i na vrijeme izmiruje članarinu, odnosno ispunjavaju druge materijalne obaveze koje su dobrovoljno preuzeli pristupanjem Radničkom sportskom društvu.

Član 19.

Kada klub – član Radničkog sportskog društva ne ostvaruje utvrđene poslove i zadatke, organi Radničkog sportskog društva upozorit će ga na nedostatke u radu, i predložiti sazivanje vanredne sjednice Skupštine Radničkog sporskog društva, zbog utvrđivanja odgovornosti odgovornih osoba, ukoliko iste postoje. Ako klub – član Radničkog sportskog društva i nakon upućenih upozorenja nastavi sa djelovanjem koje je suprotno odredbama ovog Statuta, biće isključen iz članstva u Radničkom sportskom društvu.

Član 20.

Svojstvo kluba – člana Radničkog sportskog društva u Radničkom sportskom društvu prestaje:

 • brisanjem kluba – člana Radničkog sportskog društva iz registra udruženja građana koji se vodi kod nadležnog organa,
 • odlukom Skupštine kluba – člana Radničkog sportskog društva, odnosno dobrovoljnim istupanjem iz članstva u Radničkom sportskom društvu,
 • odlukom Skupštine Radničkog sportskog društva, ako član šteti interesima Radničkog sportskog društva, ili na osnovu obrazloženog zahtjeva koji samoinicijativno Skupštini Radničkog sportskog društva podnese klub – član Radničkog sportskog društva koji ne želi više biti član Radničkog sportskog društva. Klub – član Radničkog sportskog društva istupanje iz Sportskog društva mora najaviti najmanje 30 dana prije istupanja.

Član 21.

Svojstvo kluba – člana Radničkog sportskog društva dokazuje se ugovorom o pristupanju u Radničko sportsko društvo, a prestanak tog svojstva na način utvrđen u prethodnom članu ovog Statuta, kao i na drugi zakonom utvrđen način.

Član 22.

Klub – član Radničkog sportskog društva kojem u smislu odredbi ovog Statuta prestane svojstvo kluba – člana Radničkog sportskog društva, dužan je u cjelosti regulisati međusobne obaveze sa Radničkim sportskim društvom.

VII     ORGANI, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE RADNIČKOG     SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 23.

Organi Radničkog sportskog društva su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Generalni sekretar. Radničko sportsko društvo može obrazovati i komisije – radna tijela, na način propisan zakonom i ovim Statutom, čiji je zadatak doprinos racionalnijem i efikasnijem radu Radničkog sportskog društva.

Član 24.

Skušptinu Radničko sportskog društva čine po 2 člana delegirana od svakog kluba – člana Radničkog sportskog društva i muzičke sekcije, i 5 članova iz reda članova – prijatelja Radničkog sportskog društva, koje izabere Upravni odbor. Skupština je najveći organ društva i upravlja poslovima Radnikog sportskog društva u okviru prava i dužnosti utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Skupštinu Radničkog sportskog društva čine predstavnici klubova – članova Radničkog sportskog društva i muzičke sekcije, koji se biraju na način utvrđen ovim Stautom i statutarnom odlukom o izboru predstavnika u Skupštinu Radničkog sportskog društva.

Član 25.

Skupština Radničkog sportskog društva može biti:

 • osnivačka,
 • izborna,
 • redovna,
 • vanredna.

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine, u skladu sa Statutom Radničkog sportskog društva, radi izbora organa Radničkog sportskog društva. Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja Upravnog i Nadzornog odbora. Izuzetno, redovna Skupština će se održavati jednom mjesečno do izbora i imenovanja Upravnog i Nadzornog odbora Radničkog sportskog društva. Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Radničkog sportskog društva.

Član 26.

U radu Skupštine Radničkog sportskog društva, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Radničko sportsko društvo ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

Član 27.

Skupština u okviru svojih prava i dužnosti obavlja slijedeće poslove:

 • imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora;
 • usvaja statut Radničkog sportskog društva, opšte akte i vrši njihove izmjene i dopune;
 • usvaja program rada Radničkog sportskog društva i prati njegovo izvršenje;
 • usvaja finansijski plan i završni račun Radničkog sportskog društva;
 • donosi odluku o pristupanju i istupanju klubova – članova u Radničko sportsko društvo;
 • donosi odluku o uvođenju i dodjeli priznanja i nagrada Radničkog sportskog društva;
 • razmatra prijedloge i zaključke Upravnog i Nadzornog odbora i u okviru svojih prava i obaveza preduzima potrebne mjere;
 • donosi poslovnik o radu Skupštine;
 • obavlja i druge poslove koji mogu biti rezultat izmjena i dopuna zakonskih propisa;
 • usvaja izvještaj Upravnog i Nadzornog odbora jednom godišnje,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Radničkog sportskog društva,
 • donosi odluke po prigovorima i žalbama izjavljenim protiv odluka Upravnog odbora udruženja,
 • donosi odluke o osnivanju sekcija i klubova, ogranaka i drugih organizacionih oblika Radničkog sportskog društva,
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Radničkog sportskog društva.

Član 28.

Mandat predsjednika i članova Skupštine Radničkog sportskog društva, Upravnog i Nadzornog odbora i Generalnog sekretara traje 4 godine.

Član 29.

Skupština Radničkog sportskog društva punovažno odlučuje ako sjednici Skupštine prisustvuje nadpolovična većina izabranih članova Skupstine Radničkog sportskog društva. Odluke se donose nadpolovičnom većinom pristunih članova, izuzev kada se odlučuje o pitanjima navedenim u članu 25., alineja 1-5 ovog Statuta, kada se odluke donose nadpolovičnom većinom izabranih članova. Skupština Radničkog sportskog društva donosi odluke javnim glasanjem.

Član 30.

Sjednice Skupštine Radničkog sportskog društva saziva i vodi predsjednik, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Skupštine. Skupština bira zapisničara i ovjerivača zapisnika, koji zajedno sa predsjedavajućim Skupštine vode i potpisuju zapisnik sa sjednice. Sjednice Skupštine Radničkog sportskog društva mogu se zakazati i na zahtjev jedne trećine klubova – članova Radničko sportskog društva, Upravnog i Nadzornog odbora Radničkog sportskog društva.

Član 31.

Skupština Radničkog sportskog društva donosi poslovnik o radu, kojim se uređuju uslovi i način rada predstavnika u Skupštini, postupak za donošenje odluka, drugih opštih akata, način glasanja, kao i druga pitanja od značaja za efikasan rad Skupštine. Poslovnik o radu Skupštine Radničkog sportskog društva donosi se većinom glasova prisutnih predstavnika u Skupštini Radničkog sportskog društva.

Član 32.

Svaki predstavnik u skupštini ima pravo, dužnost i obavezu da:

 • učestvuje i sudjeluje u radu Skupštine i u radu skupštinskih tijela u koja je biran;
 • odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Skupštine i skupštinskih radnih tijela u koja je biran;
 • zauzima stavove i podnosi preijedloge o kojima odlučuje Skupština;
 • podnosi prijedloge akata i pokreće druga pitanja iz nadležnosti Skupštine;
 • sudjeluje u izvršenju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine.

Predstavnik u Skupštini dužan je redovno prisustvovati sjednicama Skupštine Radničkog sportskog društva. O prisustvu sjednicama Skupštine vodi se poseba evidencija.

Član 33.

Pozv za sjednicu Skupštine Radničkog sportskog društva, sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima, dostavlja se predstavnicima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

U izuzetnim slučajevima, odnosno u slučaju nepredviđenih poteškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Radničkom sportskom društvu, ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Radničkog sportskog društva, sjednica Skupštine može se sazvati i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 dana.

Član 34.

Upravni odbor je samostalni organ u okviru Radničkog sportskog društva, kojeg imenuje i razrješava Skupština Radničkog sportskog društva, i ima predsjednika i 6 članova iz čijih redova se bira potpredsjednik Upravnog odbora.

Član 35.

Upravni odbor Sportskog društva obavlja sljedeće poslove:

 • priprema sjednice Skupštine,
 • iznalazi različite načine i izvore finansiranja rada kako Radničkog sportskog društva tako i klubova – članova Radničkog sportskog društva,
 • provodi politiku i realizuje programe razvoja i rada usvojene od strane Skupštine,
 • priprema prijedloge svih materijala o kojima se izjašnjava i odluke donosi Skupština shodno članu 27. ovog Statuta, u slučaju potrebe, a za pripiremu prijedloga, stručnu obradu pojedinih pitanja, izradu prijedloga opštih akata, kao i vršenje određenih stalnih poslova, osniva stalne ili povremene komisije kao i stručne pomoćne organe,
 • donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom društva,
 • bira 5 članova – prijatelja Radničkog sportskog društva u Skupštini Radničkog sportskog društva,
 • bira i opoziva predstavnike Radničkog sportskog društva u drugim organima i organizacijma,
 • odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja organizacionih, administrativnih, finansijskih i drugih poslova za potrebe Radničkog sportskog društva i klubova – članova radničko sportskog društva,
 • podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje,
 • donosi opšta akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog finansijskog plana Radničkog sportskog društva i završnog računa i iste podnosi Skupštini na usvajanje,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • donosi odluku o osnivanju i organizaciji Stručne službe Radničkog sportskog društva i utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta u Radničkom sportskom društvu,
 • vrši i druge poslove i zadatke koji su ovim Statutom i opštim aktima Radničkog sportskog društva stavljeni u djelokrug rada Upravnog odbora, kao i poslove koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine.

Član 36.

Predsjednik Upravnog odbora obavlja sljedeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Radničko sportsko društvo,
 • zakazuje i vodi sjednice Upravnog odbora,
 • podpredsjednik Upravnog odbora, obavlja poslove u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da predsjednik Upravnog odbora obavlja svoju dužnost,
 • brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • potpisuje sve akte i druge pismene dokumente koji se odnose na rad Upravnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima društva.

Član 37.

Upravni odbor punovažno odlučuje, ako sjednici Upravnog odbora prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora. Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik, a zapisničara određuje predsjednik Upravnog odbora. Zapisnik potpisuju predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Član 38.

Sjednica Upravnog odbora može biti sazvana na inicijativu najmanje 4 člana Upravnog odbora, ili na zahtjev jedne trećine članova Nadzornog odbora.

Član 39.

Za sjednicu Upravnog odbora Radničkog sportskog društva dostavlja se poziv članovima Upravnog odbora, najmanje 5 dana prije održavanja sjednice, a samo u izuzetnim slučajevima i u kraćem roku. Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda i oznaku mjesta i vremena za održavanje sjednice Upravnog odbora. Uz poziv se dostavljaju materijali o kojima će se voditi rasprava i odlučivati na sjednici Upravog odbora.

Član 40.

Kada se vodi rasprava i donose prijedlozi za Skupštinu društva po pitanjima navedenim u članu 25., alineja 1-5 ovog Statuta, te prijedloge razmatra i usvaja Upravni odbor, uz obavezu da se za predmetnu sjednicu Upravnog odbora dostavi poziv za prisustvovanje izabranim predstavnicima svih klubova – članova Radničkog sportskog društva.

Član 41.

Radničko sportsko društvo ima Generalnog sekretara kojeg imenuje Upravni odbor, na osnovu mišljenja Komisije za provođenje postupka izbora generalnog sekretara, koju formira Upravni odbor. Izbor generalnog sekretara Radničkog sportskog društva vrši se na osnovu provedenog postupka utvrđenog od strane Skupštine Radničkog sportskog društva, tajnim glasanjem i ponavlja se svake 4 godine. Upravni odbor Radničkog sportskog društva može imenovati vršioca dužnosti Generalnog sekretara Radničkog sportskog društva bez provedene procedure kada lice zbog potrebe Radničkog sportskog društva ovu funkciju obavlja volonterski, odnosno na osnovu Ugovora o djelu, bez zasnivanja radnog odnosa po zakonu utvrđenim rokovima.

Član 42.

Generalni sekretar Radničkog sportskog društva samostalan je u svom radu, a za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru Radničkog sportskog društva. Generalni sekretar je ujedno i rukovodilac Stručne službe Radničkog sportskog društva.

Član 43.

Generalni sekretar Radničkog sportskog društva obavlja sljedeće poslove:

 • zastupa Radničko sportsko društvo na osnovu pismenog ovlaštenja predsjednika

Upravnog odbora u slučajevima predviđenim u Poslovniku o radu Upravnog odbora, brine se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonskih obaveza Radničkog sportskog društva;

 • odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora Radničkog sportskog društva;
 • brine o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Radničkog sportskog društva;
 • rukovodi radom Stručne službe Radničkog sportskog društva i odgovoran je za njen rad Upravnom odboru i Skupšitni Radničkog sportskog društva;
 • koordinira aktivnostima na izvršenju finansijskog plana;
 • potpisuje ugovore u ime Radničkog sportskog društva uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora;
 • ostvaruje saradnju sa organima nadležnim za oblast sporta i fizičke kulture kao i sa organima i ustanovama, a u cilju stvaranja što boljih uslova za rad Radničkog sportskog društva;
 • brine o obavještavanju javnosti o radu Radničkog sportskog društva;
 • stara se o unapređenju rada, efikasnom ekonomično i racionalnom poslovanju Radničko sportskog društva, a posebno o ažurnosti, stručnosti i pravilnom odnosu lica angažovanih u Stručnoj službi Radničkog sportskog društva, pa u tom smislu izdaje odgovarajuća uputstva i naloge za njihov rad;
 • Generalni sekretar Radničkog sportskog društva izvršava i druge obaveze utvrđene zakonom, odlukama i zaključcima Skupštine i Upravnog odbora Radničkog sportskog društva.

Član 44.

Kada Generalni sekretar utvrdi da je opšti ili pojedinačni akt donosen u Radničkom sportskom društvu u suprotnosti sa zakonom, odredbama ovog Statuta ili drugim opštim aktima, upozorit će na to organ Radničkog sportskog društva koji je takav akt donio. Ako organ koji je donio akt i nakon upozorenja ostane pri svome aktu, Generalni sekretar društva dužan je o tome obavijestiti organ koji vrši nadzor nad radom sportskih organizacija kao i njihovih saveza.

Član 45.

Generalni sekretar može biti razriješen dužnosti, odnosno radni odnos mu može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran u sljedećim slučajevima:

 • ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Skupštine ili Upravnog odbora Radničkog sportskog društva bio dužan ostvariti u okviru mandatnog perioda;
 • ako svojim radom svjesno povrijedi odredbe ustava, zakona, ovog Statuta ili drugih opštih akata Radničkog sportskog društva, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Radničko sportsko društvo;
 • ako neosnovano odbije da izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora Radničkog sportskog društva;
 • ako svojim ponašanjem postane nepodoban za vršenje funkcije Generalnog sekretara;
 • zakonske prepreke (uslovi za penziju).

O razriješenju Generalnog sekretara Radničkog sportskog društva odlučuje Upravni odbor, a na prijedlog komisije koju imenuje Upravni odbor, sa zadatkom da utvrdi osnovanost zahtjheva za razriješenje. Inicijativu za pokretanje postupka razriješenja Generanog sekretara mogu dati predstavnici u Skupštini Upravnog odbora i Nadzornog odboa, uz pismeno obrazloženje prijedloga.

O pokretanju postupka odlučuje Upravni odbor na svojoj prvoj narednoj sjednici.

Član 46.

Generalni sekretar može biti razriješen dužnosti, odnosno radni odnos mu može prestati i na vlastit pismeni zahtjev.

Ukoliko se Generalni sekretar Radničkog sportskog društva razrješava na vlastiti zahtjev, Upravni odbor Radničkog sportskog društva može ga razriješiti odmah, ili najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana razmatranja podnesenog zahtjeva.

Član 47.

Nadzor nad radom i poslovanjem Radničkog sportskog društva vrši Nadzorni odbor Radničkog sportskog društva.

Nadzorni odbor Radničkog sportskog društva ima 3 člana, predsjednika i 2 člana, koji se biraju iz članova Radničko sportskog društva, u skladu sa odlukom o izboru članova Nadzornog odbora, koju donosi Skupština Radničkog sportskog društva. Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici biraju predsjednika Nadzornog odbora Radničkog sportskog društva. Mandat predsjdenika i članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Mandat predsjednika i člana Nadzornog odobra Radničkog sportskog društva može prestati i prije isteka vremena na koji je biran u sljedećim slučajevima:

 • ako podnese zahtjev za prestanak mandata iz opravdanih razloga;
 • ako funkciju na koju je izabran ne obavlja uredno i u skladu sa zakonom.

Član 48.

Nadzorni odbor Radničkog sportskog društva svoju aktivnost usmjerava na:

 • kontrolu provođenja i poštovanja zakonitosti u radu i poslovanju Radničkog sportskog društva;
 • kontrolu izvršenja zakonskih, ugovornih i drugih obaveza Radničkog sportskog društva;
 • kontrolu poštovanja odredbi ovog Statuta i drugih opštih akata Radničkog sportskog društva;
 • kontrolu i analizu ostvarenja utvrđene finansijske politike i finasijskog plana Radničkog sportskog društva;
 • predlaganje mjera koje bi trebalo preduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu;
 • preduzimanje i drugih mjera u vezi sa svojim poslovima, zadacima i djelokrugom rada.

Stručna služba Radničkog sportskog društva po zahtjevu Nadzornog odbora priprema materijale za sjednice Nadzornog odbora Radničkog sportskog društva.

Član 49.

Nadzorni odbor Radničkog sportskog društva za svoj rad odgovoran je Skupštini Radničkog sportskog društva, i podnosi izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje.

Član 50.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Skupštinu, odnosno organ Radničko sportskog društva u čijem je radu uočena nepravilnost. Ako se nepravilnost u radu pravovremeno ne otkloni, Nadzorni odbor je o tome dužan obavijestitio rgan državne kontrole i odgovarajuće inspekcijske organe.

Član 51.

Organi i Stručna služba Radničkog sportskog društva dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uslove za rad. Ustrojstvo i način rada Nadzornog odbora reguliše se poslovnikom o radu Nadzornog odbora Radničkog sportskog društva.

Član 52.

Za redovan rad Radničkog sportskog društva, njegovih organa i klubova – članova Radničko sportskog društva, Stručna služba Radničkog sportskog društva zadužena je za obavljanje organizacijskih, finansijsko – računovodstvenih i administrativno – tehničkih poslova, posebno u smislu koordinacije aktivnosti u svrhu pribavljanja finansijskih sredstava, odnosno iznalaženja različitih oblika finansiranja rada klubova – članova Radničkog sportskog društva i samog Radničkog sportskog društva.

Član 53.

Za obavljanje poslova i zadataka iz prethodnog člana Radničko sportsko društvo i klubovi – članovi Radničkog sportskog društva mogu:

 • u dogovoru sa sportskim savezom općine ili drugom organizacijom i ustanovom osnovati zajedničku Stručnu službu;
 • prema potrebi obavljanje poslova u cjelini ili djelimično povjeriti drugoj za to osposobljenoj pravnoj osobi.

Način organizovanja Stručne službe Radničkog sportskog društva, izvršenje poslova i zadataka iz prethodnog člana ovog Statuta, utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Radničkog sportskog društva o osnivanju Stručne službe.

Član 54.

Za stručno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka iz prethodnog člana odgovoran je Generalni sekretar Radničkog sportskog društva.

VIII    PRESTANAK RADA RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 55.

Sportsko društvo će egzistirati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Radničko sportskog društva ne donese odluku o prestanku rada Radničkog sportskog društva.

Sportsko društvo prestaje sa radom u slučajevima:

 • kada to odluči Skupština Radničkog sportskog društva dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Radničkog sportskog društva,
 • ako se utvrdi rješenjem nadležnog ministarstva da je Radničko sportsko društvo prestalo djelovati, na osnovu zakona,
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 56.

U slučaju da prestane sa radom Radničko sportsko društvo, imovina Radničkog sportskog društva prvenstveno se raspoređuje:

 • na izmirenje zakonskih i ugovorenih obaveza;
 • prenos na upravljanje organizaciji koja preuzima poslove i zadatke Radničkog sportskog društva nakon njegovog prestanka sa radom, ukoliko takva organizacija postoji, i
 • ako nema nasljednika Radničkog sportskog društva, o imovini odlučuje Skupština Radničkog sportskog društva.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Skupština Radničkog sportskog društva usvaja plan likvidacije, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

IX      INFORMISANJE I JAVNOST RADA RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 57.

Rad Skupštine i Upravnog odbora Radničkog sportskog društva, kao i njihovih tijela je javan. Javnost rada organa iz prethodnog stava obezbijeđuje se naročito putem:

 • obavještenja predstavnika sredstava javnog informisanja, objavljivanja odluka organa Radničkog sportskog društva.

Član 58.

Radničko sportsko društvo može izdavati službeno glasilo ili drugo javno sredstvo obavještavanja u skladu s zakonom (web stranice).

X       PRIHODI I IZVORI FINANSIRANJA RADNIČKOG SPORTSKOG DRUŠTVA

Član 59.

Za obavljanje poslova i zadataka navedenih u članu 11. ovog Statuta, Radničko sportsko društvo osigurava potrebna sredstva iz sljedećih izvora:

 • iz sredstava klubova – članova Radničkog sportskog društva odobrenih za realizaciju zajedničkih djelatnosti;
 • iz sredstava društvene zajednice i sredstava dobijenih od nadležnih organa sa bilo kojeg nivoa vlasti, a namijenjenih za razvoj kvalitetnog vrhunskog sporta;
 • članarina i donacija;
 • prihoda koje ostvare pravni subjekti čiji je osnivač Radničko sportsko društvo u skladu sa zakonom;
 • prihoda od igara na sreću;
 • prihoda od imovine;
 • prihoda od ulaznica, reklama i slično;
 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 • prihod stečen od privrednih društava koje osniva Radničko sportsko društvo;
 • ostalih prihoda.

Član 60.

Raspodjela ukupnih sredstava utvrđuje se finansijskim planom Radničkog sportskog društva u skladu sa zakonom. Usvojeni finansijski plan može se mijenjati u toku godine. Izmjene i dopune finansijskog plana vrši Upavni odbor, uz obavezu da o tome proslijedi informaciju u roku od 15 dana Skupštini Radničkog sportskog društva. Za realizaciju i izvršenje finansijskog plana Radničkog sportskog društva zadužen je Upravni odbor i Generalni sekretar Radničkog sportskog društva.

Član 61.

Radničko sportsko društvo može sticati pokretnu i nepokretnu imovinu. Skupština Radničko sportskog društva donosi oduke o stjecanju, prodaji i prijenosu prava na pokretnoj i nepokretnoj imovini na drugu pravnu ili fizičku osobu, a Upravni odbor Radničkog sportskog društva donosi odluke o davanju u zakup pokretne i nepokretne imovine Radničkog sportskog društva.

Član 62.

Radničko sportsko društvo uredno će voditi poslovne knjige sukladno opće prihvaćenim računovodstvenim principima, i sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim zakonima.

XI      PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Radničko sportsko društvo “Sloboda” Tuzla osnovano je 1919. Godine, pod nazivom Radničko sportsko društvo “Gorki”, sa nogomentom, muzičkom i dramsko-diletantskom sekcijom.

Član 64.

Statut kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština društva, na način kako je to utvrđeno odredbama člana 27. i 29. ovog Statuta. Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Radničko sportskog društva. Statuti članica društva moraju biti uskladjeni sa statutom Radničkog sportskog društva ¨Sloboda¨.

Član 65.

Donošenjem ovog Statuta prestaje da važi Statut Radničkog sportskog društva “Sloboda” Tuzla, broj 02-06/2013., od 13.06. 2013. godine, kao i sve Izmene i Dopune navedenog Statuta.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE